Nederlands

We snappen het. Een aanpassing van je membership is geen goed nieuws. Bij TrainMore is het onze missie om jou de ultieme fitnesservaring te geven. Daarom kun je bij ons rekenen op de nieuwste en beste fitnessapparatuur, top-notch trainers en die kenmerkende TrainMore-vibe. Om aan deze belofte te kunnen blijven voldoen, komen wij er helaas niet onderuit om onze membership fees per 1 januari 2024 aan te passen. 

Ja, we kunnen de membership fees jaarlijks aanpassen (indexeren) met het consumenten prijsindexcijfer als wij dit minimaal 1 maand van tevoren via een mail laten weten aan onze members. Je vindt dit ook terug in onze Algemene Voorwaarden. We volgen hierin het CPI van het CBS. 

Bij sommigen valt de aanpassing in het membership fee hoger uit dan het consumenten prijsindexcijfer. Voor hen geldt: Je hebt 30 dagen het recht om je membership op te zeggen. Je opzegging gaat dan in per de dag van je membership fee aanpassing.   

Het CPI (Consumentenprijsindex) cijfer geeft jaarlijkse de gemiddeld prijsontwikkeling weer in Nederland. Het wordt veel gebruikt door de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven om afspraken te maken over gemiddelde prijsontwikkelingen.

De aangepaste percentages voor onze membership fees kunnen variëren, afhankelijk van je huidige membership fee en de specifieke club waar je traint. Als een membership fee aanzienlijk lager was dan de gangbare membership fees in een club, kan de stijging nu mogelijk hoger uitvallen. Op deze manier worden de prijzen voor members wat meer gelijkgetrokken.

Je kunt jouw nieuwe membership fee vinden in een persoonlijke e-mail die je van ons hebt ontvangen op 30 november 2023. Deze fees verschillen per club en membership type. Mocht je deze e-mail niet hebben gezien check dan even je SPAM of neem contact op met onze Customer Care afdeling via de live chat optie, rechtsonder op deze pagina (beschikbaar op werkdagen van 09:00 – 17:00) of via het contactformulier onder aan deze pagina.

Een deel van de members heeft een e-mail gekregen waarin staat dat zij vanaf 1 januari 2024 toegang hebben tot meerdere clubs. Het kan gaan om toegang tot All-regular of toegang tot All-Black label. Wil je hier geen gebruik van maken, neem dan contact op met de Customer Care afdeling via live chat of het contactformulier onderaan de pagina. Zij kunnen beoordelen of dit een besparing voor je op zou kunnen leveren.

Met een Black-Label membership heb je altijd toegang tot je eigen Black-Label club en ook tot alle regular TrainMore clubs (met uitzondering van TrainMore Amstelveenseweg).

De huidige TrainMore Black-Label clubs zijn: Haarlem, Koninginneweg, Singel, Oost en IJburg.

Wil je toegang tot alle Black-Label clubs dan kun je je membership upgraden via het wijzigingsformulier.

Het bedrag in de e-mail is de basis membership fee zonder eventuele promoties of kortingen. Het kan dus zijn dat het bedrag wat je betaalt lager is door een korting die je krijgt. De geldende korting (ook voor bedrijfsfitnessleden) blijft ook van toepassing op je nieuwe membership fee in 2024.

Ja, je nieuwe tarief gaat in zodra je gratis periode voorbij is.

De wijziging zal ingaan bij je eerste incasso op of na 1 januari 2024.

Wil je een wijziging doorvoeren in bijvoorbeeld de home-club of (oude) upgrades, dan kan je een wijziging aanvragen via ons wijzigingsformulier.

Indien je membership met een percentage hoger dan de CPI-prijsindex is aangepast en je hebt nog een lopend membership, heb je de mogelijkheid om tot 30 december 2023 op te zeggen via ons opzegformulier. In dat geval word je membership beëindigd vanaf 1 januari 2024, jouw einddatum kan verschillen afhankelijk van jouw betalingscyclus. Na 30 december 2023 vervalt echter het recht om binnen je membership je opzegging te doen.

Als je membership met een percentage lager dan de CPI-prijsindex is geïndexeerd en je hebt een membership van 1 jaar of langer, is tussentijdse opzegging niet mogelijk. Deze prijsindexatie is binnen het huidige membership toegestaan en vormt daarom geen reden om het membership eerder te beëindigen.

Voor een maandelijks opzegbaar membership blijft het altijd mogelijk om op te zeggen, met een opzegtermijn van één maand.

Staat jouw antwoord niet tussen deze FAQ’s? Neem dan contact op met onze Customer Care afdeling via de live chat optie, rechtsonder op deze pagina (beschikbaar op werkdagen van 09:00 – 17:00) of via het contactformulier onderaan deze pagina. Zij helpen je graag!

English

We get it. An adjustment to your membership isn’t fun. At TrainMore, it’s our mission to provide you with the ultimate fitness experience. That’s why you can count on us for the latest and greatest fitness equipment, top-notch trainers, and that unbeatable TrainMore vibe. In order to continue to meet this promise, we unfortunately cannot avoid adjusting our membership fees as of January 1, 2024.

Yes, we can adjust our membership fees every year. Okay, this might be a bit technical, but we are allowed to adjust (index) our membership fees annually with the consumer price index percentage. If we do so, we have to send you an email with a minimum of 1 month’s notice.

You can also find this in our general Terms and Conditions. We follow the CPI of CBS in this regard.

Some members are indexed above the consumer price index percentage. They are allowed to cancel their membership within the first 30 days, please keep in mind you have a 4 weeks notice period.

The CPI (Consumer Price Index) percentage shows the average price development annually within the Netherlands. The Dutch government and businesses frequently use it to agree on certain price developments.   

You can find your new membership fee in a personal email you received from us on November 30, 2023. These fees differ per club and membership type. If you have not seen this email, please check your SPAM or contact our Customer Care department via the live chat option at the bottom right of this page (available on working days from 09:00 – 17:00) or via the contact form at the bottom of this page.

A portion of the members have received an email stating that from January 1, 2024, they will have access to multiple clubs. This could involve access to All-Regular or access to All-Black Label. If you do not wish to make use of this offer, please contact the Customer Care department through live chat or the contact form at the bottom of the page. They can assess whether this could result in savings for you.

With a Black-Label membership, you always have access to your own Black-Label club and to all regular TrainMore clubs (excluding TrainMore Amstelveenseweg).

The current TrainMore Black-Label clubs are: Haarlem, Koninginneweg, Singel, Oost, and IJburg.

If you want access to all Black-Label clubs, you can upgrade your membership via our website.

The index percentage may vary depending on your current membership fee and the club. When your membership fee is much lower compared to others in the club, the adjustment can be higher. This way, all membership fees are more aligned in every club. But… We did our best to keep your membership fee lower than the fee for members that join us today.  

The amount in the email is the basic membership fee without any promotions or discounts. The amount you pay may therefore be lower due to a discount you receive. These discounts (also for corporate fitness members) also remain applicable to your new membership fee in 2024.

Yes, your new fee will take effect once your free period ends.

The change will take effect with your first direct debit on or after January 1st, 2024.

If you want to make a membership change to, for example, the home club or (old) upgrades, you can request this via our change form.

If your membership has been adjusted by a percentage higher than the CPI price index and you are within your minimum term period set out in your membership contract, you have the option to cancel until December 30, 2023 via this page. In that case, your membership will be terminated upward of January 1st, 2024, your end date can differ depending on your payment cycle. However, after December 30, 2023, the right to cancel your membership will expire.

If your membership is indexed with a percentage lower than the CPI price index and you have a membership of 1 year or longer, you will not be able to exit your membership term early. This price indexation is allowed within your current membership terms and, therefore, is not a valid reason to cancel early.  

If you are no longer in contract, you can cancel anytime by giving one month notice.

Is your answer not amongst these FAQs? Please contact our Customer Care department via the live chat option (available on working days from 09:00 – 17:00) or via the contact form at the bottom of this page. They are happy to help you!

Live Chat

Wij zijn bereikbaar via live chat op werkdagen van 09.00-17.00. Gebruik hiervoor de chat bot widget rechtsonder op deze pagina (Self Help and Live Chat) / We are available via our live chat on workdays between 09.00-17.00. You can use the chatbot widget at the bottom right of this page (Self Help and Live Chat)