Artikel 01: Ingang lidmaatschap

Elk lidmaatschap gaat in op de 1e van de maand. Indien je lid wordt gedurende de lopende maand, wordt naar rato een gebroken maandbedrag in rekening gebracht, waarna per de eerste van de volgende maand het lidmaatschap in gaat. Een lidmaatschap heeft een minimale duur van 1, 12 of 24 maanden, afhankelijk van het soort lidmaatschap waarvoor gekozen is. Je krijgt met de volgende lidmaatschappen toegang tot een TrainMore club:

  • TrainMore Amsterdam Amstelveenseweg: Black Label, Black Label non-stop
  • TrainMore Rotterdam Blaak & TrainMore Groningen Oude Ebbinge: Regular non-stop, Student non-stop, Black Label, Black Label non-stop
  • Black Label clubs: Black Label, Black Label Student of Black Label non-stop
  • Reguliere clubs: alle TrainMore lidmaatschappen

Artikel 01.1: Upgrades

De upgrades zijn aan het lidmaatschap gebonden voor minimaal 3 maanden. Na deze periode zijn de upgrades maandelijks opzegbaar.

Health drinks, Groepslessen en de Pro App: eerste maand gratis. Tijdens de eerste maand moet het lid voor het einde van de maand de upgrades zelf opzeggen via dit formulier. Na het einde van de maand worden de upgrades standaard gekoppeld aan het lidmaatschap met een looptijd van telkens drie maanden.

Artikel 02: Bedenktijd

Gedurende de bedenktijd van 1 week na ondertekening van de overeenkomst, heb je de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Voor internetinschrijvingen is de bedenktijd 14 dagen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat je eerder gebruik maakt van de faciliteiten.

Artikel 03: Opzegging lidmaatschap/upgrade

a. Opzeggen is mogelijk via trainmore.nl/opzeggen. Indien wij jouw opzegging hebben verwerkt ontvang je hiervan een e-mail bericht ter bevestiging. Deze e-mail is bindend. Opzegging dient uiterlijk 1 kalendermaand voor het einde van de contract periode te geschieden. Indien niet tijdig schriftelijk is opgezegd, wordt het lidmaatschap vervolgd voor onbepaalde periode. Tijdens deze periode blijft de verplichting bestaan de verschuldigde contributies aan TrainMore te voldoen, ook wanneer er mogelijk geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten. Opzegging van dit lidmaatschap kan geschieden met een opzegtermijn van minimaal 1 kalendermaand.

Indien je een lidmaatschap voor de duur langer dan 12 maanden opzegt vóór afloop van de initieelle contractperiode, dan is TrainMore gerechtigd om de bijdrage over de verstreken lidmaatschapsperiode te her-berekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende hogere lidmaatschapsbijdrage in rekening te brengen, nl. het maandtarief van het 12 maanden lidmaatschap. (“bijvoorbeeld: in het geval van een gekozen periode van 2 jaar en een opzegging na 12 maanden, dan zal een termijnbedrag worden her-berekend als ware gekozen is voor een contractperiode van 12 maanden”). Indien er tijdens een actie een gadget is weggeven dan is Trainmore gerechtigd om de waarde van deze gadget verdeeld over het aantal maanden in rekening te brengen. (“bijvoorbeeld: Gadget heeft een waarde van € 300,00 voor een lidmaatschap van 24 maanden dan wordt er na beeindiging van 12 maanden 12/24 maanden * € 300,00 = € 150,00 in rekening gebracht.

b. Opzegging van de upgrades is enkel mogelijk via het upgrade opzegformulier. Indien wij jouw opzegging hebben verwerkt ontvang je hiervan een e-mail bericht ter bevestiging. Deze e-mail is bindend. Opzegging dient uiterlijk 1 kalendermaand voor het einde van de upgrade termijn te geschieden. Indien niet tijdig schriftelijk is opgezegd, wordt de upgrade termijn verlengt met een minimum van 3 maanden.

c. Tussentijdse opzegging van uw lidmaatschap is uitsluitend mogelijk indien:

  • u een ander woonadres krijgt met een ligging van meer dan 10 kilometer van de club. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met als bewijsgrond een officieel document ‘inschrijving gemeente’ van uw nieuwe woonplaats. Als er een andere vestiging van TrainMore in de nieuwe woonplaats is gelegen dan is van deze tussentijdse mogelijkheid tot opzegging geen sprake.
  • het voor u als gevolg van een blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van het lidmaatschap gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met een officiële doktersverklaring als bewijsgrond.

d. Bartegoed wordt niet gerestitueerd.

e. Wij conformeren ons aan Artikel 6 van de Algemene Leveringsvoorwaarden NLActief betreffende duur en beëindiging.

f. Bij de laatste SEPA- incasso wordt voor de laatste maal een eventuele bezoekerskorting verrekend. Eventuele TrainMore (sport meer, betaal minder) bezoekerskorting die opgebouwd is in de laatste maand van het lidmaatschap komt te vervallen.

Artikel 04: Deactiveren van het lidmaatschap

Indien je als gevolg van een blessure of ziekte langer dan één maand in het geheel niet in staat bent van de faciliteiten gebruik te maken, is het (uitsluitend op vertoon van een medische verklaring van een arts) mogelijk, het lidmaatschap tijdelijk te deactiveren. Het lidmaatschap kan voor maximaal 6 maanden worden gedeactiveerd. Deactivatie is uitsluitend mogelijk op basis van hele kalendermaanden per de eerstvolgende kalendermaand. De einddatum van het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met dezelfde periode als de duur van de deactivatieperiode. Tijdens de deactivatieperiode kun je geen bezoeken en derhalve gebruikskorting opbouwen voor de periode na de her-activering van het lidmaatschap, conform artikel 5.

Artikel 05: Berekening TrainMore lidmaatschap

a. Het TrainMore lidmaatschap gaat in per de eerste van de maand. Vanaf deze maand betaal je het volledige basistarief van het gekozen abonnement. Er wordt de eerste maand dus nog geen bezoekerskorting verrekend. Vanaf het ingaan van je TrainMore lidmaatschap meten we per maand het aantal keren dat je de club bezocht hebt. Voor elk bezoek krijg je € 1,00 korting op het basistarief. De maximale korting kan nooit hoger zijn dan het basis bedrag. De totale korting van een maand zal de eerstvolgende maand verrekend worden met de SEPA-incasso. Indien het lidmaatschap eindigt zal er geen restitutie plaatsvinden van eventuele bezoekerskorting die de maand ervoor opgebouwd is, korting wordt alleen verrekend zo lang er SEPA-incasso’s plaatsvinden. Deze berekening is alleen geldig voor het TrainMore Basis en/of Black Label 1-jarig/2-jarig’ lidmaatschappen en geldt niet voor andere lidmaatschappen zoals Student en Flex.

b. Er wordt gedurende een actieperiode, bij gratis maanden en/of kortingen op het basistarief geen bezoekerskorting verrekend. De bezoekerskorting wordt voor het eerst verrekend nadat deze actieperiode niet meer van toepassing is.

Artikel 06: Registraties

Bezoeken van leden, op basis waarvan de kortingsformule wordt toegepast, worden geregistreerd d.m.v. de toegangscontrole. De toegangscontrole registreert maximaal 1 x per dag. Je kan te allen tijde je bezoekfrequentie opvragen. Leden kunnen hun bezoekfrequentie ook in de TrainMore App volgen via de optie korting tracker. De toegangscontrole is bindend voor de tariefberekening zoals vermeld in artikel 5. Er is sprake van een geldige registratie bij een bezoek met een tijdsduur van minimaal 30 minuten. De door TrainMore geregistreerde bezoektelling is bindend.

Artikel 07: Toegangssleutel

De TrainMore toegangssleutel blijft te allen tijden eigendom van TrainMore. Leden dienen bij opzegging deze toegangssleutel in te leveren in de club op uiterlijk de laatste dag van het lidmaatschap. Ongeacht de reden van het niet inleveren, brengt TrainMore hiervoor via SEPA automatische incasso €5 in rekening.

Artikel 08: Lidmaatschap strikt persoonlijk

Het lidmaatschap heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur en prijs. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 09: Openingstijden & tarieven

a. TrainMore is te allen tijde gerechtigd de openingstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt TrainMore zich het recht voor de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of eventuele teruggave hiervan.

b. Jaarlijks vindt er voor alle lidmaatschappen een prijsverhoging plaats volgens de CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging. TrainMore zal één maand voor de ingangsdatum van de prijsverhoging een tarievenlijst kenbaar maken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt hoger dan de CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties, heb je het recht het lidmaatmaatschap binnen 4 weken na bekendmaking, conform artikel 3, te ontbinden. Het recht van ontbinding vervalt één maand na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst.

Artikel 10: Betaling

a. De betaling van je lidmaatschap los je maandelijks af middels SEPA automatische incasso. Derhalve ben je gehouden zorg te dragen voor voldoende saldo op je rekening waarvan TrainMore gemachtigd is te incasseren.

b. De administratiekosten alsmede het eventuele pro-rata bedrag zoals genoemd in artikel 1 dient per pin te worden voldaan voor het eerste bezoek.

c. De verschuldigde contributie wordt per maand (52x weektarief / 12 maanden = maandtarief) automatisch aan het begin van de maand geïncasseerd.

d. Bij een tweede herinnering wordt €40 aan wettelijke incasso in rekening gebracht.

e. De incasso van verschuldigde bedragen die niet worden voldaan binnen de door TrainMore gestelde termijnen, worden overgedragen aan een incassokantoor. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die TrainMore moet maken als gevolg van de niet-nakoming, komen geheel ten lasten van jou als lid. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom (met een minimum van € 40 per vordering). Daarnaast zal vanaf de datum van verschuldigdheid wettelijke rente in rekening worden gebracht over de hoofdsom.

f. Indien TrainMore geen automatische incasso kan uitvoeren of in geval van stornering behoudt TrainMore zich het recht jouw lidmaatschap per direct op het basistarief terug te zetten.

Artikel 11: Kledingvoorschriften & gebruik handdoek 

In de sportruimtes dient te allen tijde correcte sportkleding te worden gedragen. Daarnaast is het verplicht schone sportschoenen te dragen en een handdoek te gebruiken. Voor gebruikmaking van de sauna’s dien je een badlaken en badslippers mee te brengen. De zonnebank dient na gebruik met de in de ruimte aanwezige spuitflacon te worden gereinigd.

Artikel 12: Orde/instructievoorschriften

a. Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken en/of te verhandelen. Gebruik/verhandeling van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke ontbinding van het lidmaatschap, zonder dat enig recht ontstaat op restitutie van betaalde contributie.

b. Leden dienen zich te houden aan de door TrainMore (dan wel haar medewerkers) gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline (halterhemdjes zijn niet toegestaan, alsmede het uiten van luidruchtig gedrag en/of onbetamelijke taal, zulks naar het oordeel van TrainMore, dan wel de bij haar in dienst zijn de medewerkers). Bij overtreding is TrainMore gerechtigd om leden de toegang tot de club te ontzeggen en het lidmaatschap per direct te ontbinden, zonder dat enig recht op restitutie van betaalde contributie ontstaat.

Artikel 13: Veiligheid en aansprakelijkheid

Het gebruik van de faciliteiten binnen TrainMore geschiedt op eigen risico. TrainMore is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij TrainMore hierbij opzet of grove schuld te verwijten is.

Artikel 14: Leveringsvoorwaarden NLActief

Op deze overeenkomst zijn de algemene leveringsvoorwaarden van NLActief (welke in samenspraak met de Consumentenbond tot stand gekomen) van toepassing. Deze voorwaarden zijn te vinden op: https://www.nlactief.nl/erkend-aanbod/leveringsvoorwaarden/.

Artikel 15: Conformering overeenkomst

Ieder lid verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de door TrainMore opgestelde algemene voorwaarden en in de club gestelde huisregels na te leven. TrainMore is te allen tijde gerechtigd om een ieder die zich niet houdt aan de voorwaarden/regels de toegang voor een door TrainMore te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde contributie ontstaat.

Artikel 16: Overige bepalingen

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaande algemene voorwaarden niet voorzien, worden uitsluitend door de directie van TrainMore beoordeeld. Alle geschillen die tussen TrainMore en leden ontstaan zullen worden beslecht door de ‘Geschillencommissie Fitness’ of de bevoegde rechter te Amsterdam. Conform de algemene leveringsvoorwaarden NLActief. Op het lidmaatschap is Nederlands recht van toepassing.

De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van TrainMore gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 17: Personal trainingspakketten

a: Een pakket wordt door het lid direct via iDEAL betaald. TrainMore restitueert geen aangeschafte pakketten die niet worden afgenomen. Het lid dient zelf met de door haar geselecteerde personal trainer een afspraak te maken.

b: Bij aankoop van een personal trainings pakket wordt het overeengekomen vaste aantal personal training sessies als ‘credit’ toegekend aan het lid.

c: De geldigheidsduur van de credits voor zowel de Solo als de Duo packages zijn als volgt:

One pack 1 maand na aanschaf
Triple pack 1 maand na aanschaf
Six pack 2 maanden na aanschaf
Twelve pack 3 maanden na aanschaf
Twenty pack 6 maanden na aanschaf

d: Eén ‘credit’ geeft recht op één personal training sessie van 60 minuten door een door TrainMore aan te wijzen personal trainer, waarbij met de voorkeur van een lid uitdrukkelijk rekening zal worden gehouden.

e: Datum en tijd van een personal training sessie zal via de app gereserveerd worden met de desbetreffende personal trainer.

f: Geplande personal training sessies kunnen tot 24 uur voor aanvang worden afgezegd met behoud van de ‘credit’. Indien een personal training sessie minder dan 24 uur voor aanvang daarvan wordt afgezegd, zal een ‘credit’ worden afgeschreven van het lidmaatschap.