Nederlands

We snappen het. Een aanpassing van je membership is geen goed nieuws. Wel hebben wij hier een reden voor.

Zoals veel bedrijven in Nederland hebben wij ook te dealen met stijgende prijzen:

  • Energiekosten zullen de komende 12 maanden verdubbelen.
  • Huurprijzen van onze locaties zijn boven CPI verhoogd.
  • Om onze crew te suppporten hebben we de salarissen verhoogd tot aan 16%.
  • De kosten van onderhoud en apparatuur zijn gestegen met 20%.

Door onze membership fees aan te passen kunnen we jou de kwaliteit blijven garanderen die je van ons gewend bent. We volgen hierin het advies van branchevereniging NL Actief.

 

Ja, we kunnen de membership fees jaarlijks aanpassen (indexeren) met het consumenten prijsindexcijfer als wij dit minimaal 1 maand van tevoren via een mail laten weten aan onze members. Je vindt dit ook terug in onze Algemene Voorwaarden. We volgen hierin het advies van branchevereniging NL Actief.

Bij sommigen valt de aanpassing in het membership fee hoger uit dan het consumenten prijsindexcijfer. Voor hen geldt: Je hebt 30 dagen het recht om je membership op te zeggen, wel geldt hier dat je een opzegtermijn van 4 weken hebt.  

Het CPI (Consumentenprijsindex) cijfer geeft jaarlijkse de gemiddeld prijsontwikkeling weer in Nederland. Het wordt veel gebruikt door de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven om afspraken te maken over gemiddelde prijsontwikkelingen.

De percentages waarmee wij de membership fees hebben aangepast kunnen verschillen. Dit is afhankelijk van je huidige membership fee en de club waar je sport. Bij membership fees die veel lager waren dan gebruikelijk in die club, kan de stijging nu hoger zijn. Zo zijn de prijzen voor alle members nu meer gelijk. Wel hebben we ervoor gezorgd dat jij als OG minder betaalt dan members die vandaag joinen.

Dit is de eerste keer. De huidige omstandigheden met stijgende kosten hebben zich dan ook niet eerder voorgedaan en daarom maken wij dit jaar deze keuze. In onze Algemene Voorwaarden staat dat wij onze membership fees jaarlijks kunnen indexeren. We volgen hierin ook het advies van branchevereniging NL Actief.

Je kunt jouw nieuwe membership fee vinden in een persoonlijke e-mail die je van ons hebt ontvangen op 28 december 2022. Deze fees verschillen per club. Mocht je deze e-mail niet hebben gezien check dan even je SPAM of neem contact op met onze Customer Care afdeling via een contactformulier.

Het bedrag in de e-mail is de basis membership fee zonder eventuele kortingen. Het kan dus zijn dat het bedrag wat je betaald lager is door een korting die krijgt. De geldende korting blijft ook van toepassing op je nieuwe membership fee, na 1 februari 2023.

Aan het begin van het jaar hebben we je geïnformeerd dat we dit gingen doorvoeren. Per 1 februari 2023 zetten wij je over op een TrainMore membership. Je krijgt dan €1 korting per workout, dus hoe meer je traint, hoe minder je betaalt. Wat je membership dus uiteindelijk zal kosten? It’s up to you!

De wijziging zal ingaan bij je eerste incasso op of na 1 februari 2023.

Als je membership met meer dan het CPI-prijsindexcijfer is gewijzigd en je hebt nog een lopend contract dan kun je tot 28 januari 2023 opzeggen via deze link. Jouw membership wordt dan beëindigd. Na 28 januari 2023 vervalt het recht om binnen je contract je membership op te zeggen.  

Als je membership met minder dan het CPI-prijsindexcijfer is geïndexeerd en je hebt nog een lopend contract dan kun je deze niet tussentijds opzeggen. Deze prijsindexatie is namelijk toegestaan binnen het huidige membership en daarom geen reden om een membership eerder te beëindigen.  

Als je uit contract bent kun je altijd opzeggen. Je hebt een opzegtermijn van 4 weken.  

Het is niet mogelijk om jouw membership tijdelijk te bevriezen door de prijsindexatie.

Staat jouw antwoord niet tussen deze FAQ’s? Neem dan contact op met onze Customer Care afdeling via een contactformulier, zij helpen je graag!

English

We get it. An adjustment in your membership fee isn’t fun. We do this because, like many companies across the Netherlands, we too are facing rising expenses:

  • Costs of utilities are doubling in the next 12 months.
  • Rent prices in our facilities have increased above CPI.
  • We have raised salaries by up to 16% to support our staff.
  • Equipment and maintenance costs have increased by up to 20%.

To ensure you the best workout experience, we had to adjust the membership fees, as advised by the industry association NL Actief.

Yes, we can adjust our membership fees every year. Okay, this might be a bit technical, but we are allowed to adjust (index) our membership fees annually with the consumer price index percentage. If we do so, we have to send you an email with a minimum of 1 month’s notice. You can also find this in our general Terms and Conditions. We follow the advice of the industry association NL Actief.

Some members are indexed above the consumer price index percentage. They are allowed to cancel their membership within the first 30 days, please keep in mind you have a 4 weeks notice period.

The CPI (Consumer Price Index) percentage shows the average price development annually within the Netherlands. The Dutch government and businesses frequently use it to agree on certain price developments.   

The index percentage may vary depending on your current membership fee and the club. When your membership fee is much lower compared to others in the club, the adjustment can be higher. This way, all membership fees are more aligned in every club. But… We did our best to keep your membership fee lower than the fee for members that join us today.  

That’s correct. This is the first time we’ve done an indexation. We had to make this decision since this year the circumstances are so unusual. In our General Terms and Conditions, it’s stated that annually indexing our membership fees is possible. We also follow the advice of the industry association NL Actief.

You can check your new membership fee in a personal email from us, received on the 28th of December 2022. These fees vary per club. If you did not see the email, please check your SPAM or contact our Customer Care department by filling in a contact form.

The amount in the email is the basic membership fee without any discounts. It is therefore possible that the amount you pay is lower due to a discount. The applicable discount will also continue to apply to your new membership fee, after February 1st, 2023.

We informed you at the beginning of the year that we would be implementing this. As of the 1st of February 2023, we will transfer you to a TrainMore membership. You will get €1 discount for every workout, so the more you train, the less you pay. What you pay on membership fee every 4 weeks? It’s up to you!

The change will take effect with your first direct debit on or after February 1st, 2023.

If your membership fee has been changed more than the consumer price index percentage and you are within your minimum term period set out in your membership contract, you have up until the 28th of January 2023 to cancel your membership via this link. After the 28th of January 2023, it is no longer possible to cancel your current membership due to the indexation.  

If you are in a contract and your membership fee has been indexed below the consumer price index percentage, you will not be able to exit your membership term early. This price indexation is allowed within your current membership terms and, therefore, is not a valid reason to cancel early.  

If you are no longer in contract, you can cancel anytime by giving 4 weeks notice.

It isn’t possible to temporarily freeze your membership due to price indexation.  

Couldn’t find your answer in the FAQ’s? Please get in touch with our Customer Care department by filling in a contact form; they are happy to help.

contact 

Kom je er niet uit en heb je nog steeds een vraag waar je antwoord op wilt? Onze Customer Care afdeling is happy to help. Vul hier een contactformulier in.

—-

Can’t figure it out and still have a question you want answered? Our Customer Care department is happy to help. Fill in a contact form here.