tm_header_personal_training

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

TrainMore hanteert de ‘Algemene leveringsvoorwaarden Fit!vak’. Brancheorganisatie Fit!vak heeft in overleg met De Consumentenbond Algemene Leveringsvoorwaarden voor de fitnessbranche opgesteld. In deze voorwaarden worden de rechten van de consument beschermd. O.a. door flexibele opzegregeling en bedenktijd na het aangaan van het lidmaatschap. TrainMore hanteert deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

Artikel 01: Ingang lidmaatschap

Elk lidmaatschap gaat in op de 1e van de maand. Indien je lid wordt gedurende de
lopende maand, wordt naar rato een gebroken maandbedrag in rekening gebracht, waarna per de eerste van de volgende maand het lidmaatschap in gaat. Een lidmaatschap heeft een minimale duur van 1 of 12 maanden, afhankelijk van het soort lidmaatschap waarvoor gekozen is. Alle TrainMore lidmaatschappen geven toegang tot alle TrainMore vestigingen.

Artikel 01.1 :Up’s

De upgrades zijn aan het lidmaatschap gebonden voor minimaal 3 of 12 maanden. Na deze periode zijn de UP’s maandelijks opzegbaar. De UP Personal Training is inclusief een 12-maanden TrainMore basic lidmaatschap. Na het eerste kwartaal is de UP Personal Training naar een 12-maanden TrainMore abonnement om te zetten.

Artikel 02: Bedenktijd

Gedurende de bedenktijd van 1 week na ondertekening van de overeenkomst, heb je de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat je eerder gebruik maakt van de faciliteiten.

Artikel 03: Opzegging lidmaatschap/upgrade

a. Opzeggen is mogelijk via www.trainmore.nl/klantenservice-faq/opzegformulier/. Indien wij jouw opzegging hebben verwerkt ontvang je hiervan een e-mail bericht ter bevestiging. Deze e-mail is bindend. Opzegging dient uiterlijk 1 kalendermaand voor het einde van de contract periode te geschieden. Indien niet tijdig schriftelijk is opgezegd, wordt het lidmaatschap vervolgd voor onbepaalde periode. Tijdens deze periode blijft de verplichting bestaan de verschuldigde contributies aan TrainMore te voldoen, ook wanneer er mogelijk geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten. Opzegging van dit lidmaatschap kan geschieden met een opzegtermijn van minimaal 1 kalendermaand.

b. Opzegging van de upgrade is enkel mogelijk via klantenservice@trainmore.nl. Indien wij jouw opzegging hebben verwerkt ontvang je hiervan een e-mail bericht ter bevestiging. Deze e-mail is bindend. Opzegging dient uiterlijk 1 kalendermaand voor het einde van de upgrade termijn te geschieden. Indien niet tijdig schriftelijk is opgezegd, wordt de upgrade termijn verlengt met een minimum van 3 maanden.

c. Tussentijdse opzegging van uw lidmaatschap is uitsluitend mogelijk indien:
– u een ander woonadres krijgt met een ligging van meer dan 15 kilometer van de club. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met als bewijsgrond een officieel document ‘inschrijving gemeente’ van uw nieuwe woonplaats. Als er een andere vestiging van TrainMore in de nieuwe woonplaats is gelegen dan is van deze tussentijdse mogelijkheid tot opzegging geen sprake.
– het voor u als gevolg van een blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van het lidmaatschap gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met een officiële doktersverklaring als bewijsgrond.

d. Bartegoed wordt niet gerestitueerd.

Artikel 04: Deactiveren van het lidmaatschap

Indien je als gevolg van een blessure of ziekte langer dan één maand in het geheel niet in staat bent van de faciliteiten gebruik te maken, is het (uitsluitend op vertoon van een medische verklaring van een arts) mogelijk, het lidmaatschap tijdelijk te deactiveren. Het lidmaatschap kan voor maximaal 6 maanden worden gedeactiveerd. Deactivatie is uitsluitend mogelijk op basis van hele kalendermaanden per de eerstvolgende kalendermaand. De einddatum van het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met dezelfde periode als de duur van de deactivatieperiode. Tijdens de deactivatieperiode kun je geen bezoeken en derhalve gebruikskorting opbouwen voor de periode na de heractivering van het lidmaatschap, conform artikel 5. Het kwartaal blijft onveranderd.

Artikel 05: Berekening TrainMore lidmaatschap

Het TrainMore lidmaatschap gaat in per de eerste van de maand. Deze maand betaal je het volledige basistarief van € 35,00. Er wordt de eerste maand dus nog geen bezoekerskorting verrekend. Vanaf het ingaan van je TrainMore lidmaatschap meten we per maand het aantal keren dat je de club bezocht hebt. Voor elk bezoek krijg je € 1,00 korting op het basistarief. De totale korting van een maand zal de eerstvolgende maand verrekend worden met de SEPA-incasso. Indien het lidmaatschap eindigt zal er geen restitutie plaatsvinden van eventuele bezoekerskorting die de maand ervoor opgebouwd is, korting wordt alleen verrekend zo lang er SEPA-incasso’s plaatsvinden. Deze berekening is alleen geldig voor het TrainMore ‘sport meer, betaal minder’ lidmaatschap en geldt niet voor andere lidmaatschappen zoals Student en Fixed Fee.

Artikel 06: Registraties

Bezoeken van leden, op basis waarvan de kortingsformule wordt toegepast, worden geregistreerd d.m.v. de toegangscontrole. De toegangscontrole registreert maximaal 1 x per dag. Je kan te allen tijde je bezoekfrequentie opvragen. De toegangscontrole is bindend voor de tariefberekening zoals vermeld in artikel 5. Er is sprake van een geldige registratie bij een bezoek met een tijdsduur van minimaal 30 minuten. De door TrainMore geregistreerde bezoektelling is bindend.

Artikel 07: Toegangssleutel

De Trainmore toegangssleutel blijft te allen tijden eigendom van TrainMore. Leden dienen bij opzegging deze toegangssleutel in te leveren in de club op uiterlijk de laatste dag van het lidmaatschap. Ongeacht de reden van het niet inleveren, brengt TrainMore hiervoor via SEPA automatische incasso €5 in rekening.

Artikel 08: Lidmaatschap strikt persoonlijk

Het lidmaatschap heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur en prijs. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 09: Openingstijden & tarieven

a. TrainMore is te allen tijde gerechtigd de openingstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt TrainMore zich het recht voor de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of eventuele teruggave hiervan.

b. Jaarlijks vindt er voor alle lidmaatschappen een prijsverhoging plaats volgens de indexering van het C.B.S. TrainMore zal één maand voor de ingangsdatum van de prijsverhoging een tarievenlijst kenbaar maken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 6 % of meer, heb je het recht het lidmaatmaatschap binnen 4 weken na bekendmaking, conform artikel 3, te ontbinden. Het recht van ontbinding vervalt één maand na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst.

Artikel 10: Betaling

a. De betaling van je lidmaatschap los je maandelijks af middels SEPA automatische incasso. Derhalve ben je gehouden zorg te dragen voor voldoende saldo op je rekening waarvan TrainMore gemachtigd is te incasseren.

b. De administratiekosten alsmede het eventuele pro-rata bedrag zoals genoemd in artikel 1 dient per pin te worden voldaan voor het eerste bezoek.

c. De verschuldigde contributie wordt per maand (52x weektarief / 12 maanden = maandtarief) automatisch aan het begin van de maand geïncasseerd.

d. Bij een tweede herinnering wordt €40 aan wettelijke incasso in rekening gebracht.

e. De incasso van verschuldigde bedragen die niet worden voldaan binnen de door TrainMore gestelde termijnen, worden overgedragen aan een incassokantoor. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die TrainMore moet maken als gevolg van de niet-nakoming, komen geheel ten lasten van jou als lid. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom (met een minimum van € 40 per vordering). Daarnaast zal vanaf de datum van verschuldigdheid wettelijke rente in rekening worden gebracht over de hoofdsom.

f. Indien TrainMore geen automatische incasso kan uitvoeren of in geval van stornering behoudt TrainMore zich het recht jouw lidmaatschap per direct op het basistarief terug te zetten.

g. Maandelijks berekent TrainMore €1 incassokosten.

Artikel 11: Kledingvoorschriften & handdoekgebruik

In de sportruimtes dient te allen tijde correcte sportkleding te worden gedragen. Daarnaast is het verplicht schone sportschoenen te dragen en een handdoek te gebruiken. Voor gebruikmaking van de sauna’s dien je een badlaken en badslippers mee te brengen. De zonnebank dient na gebruik met de in de ruimte aanwezige spuitflacon te worden gereinigd.

Artikel 12: Orde/instructievoorschriften

a. Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken en/of te verhandelen. Gebruik/verhandeling van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke ontbinding van het lidmaatschap, zonder dat enig recht ontstaat op restitutie van betaalde contributie.

b. Leden dienen zich te houden aan de door TrainMore (dan wel haar medewerkers) gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline (halterhemdjes zijn niet toegestaan, alsmede het uiten van luidruchtig gedrag en/of onbetamelijke taal, zulks naar het oordeel van TrainMore, dan wel de bij haar in dienst zijn de medewerkers). Bij overtreding is TrainMore gerechtigd om leden de toegang tot de club te ontzeggen en het lidmaatschap per direct te ontbinden, zonder dat enig recht op restitutie van betaalde contributie ontstaat.

Artikel 13: Veiligheid en aansprakelijkheid

Het gebruik van de faciliteiten binnen TrainMore geschiedt op eigen risico. TrainMore is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij TrainMore hierbij opzet of grove schuld te verwijten is.

Artikel 14: Leveringsvoorwaarden FitVak

Op deze overeenkomst zijn de algemene leveringsvoorwaarden van FitVak (welke in samenspraak met de Consumentenbond tot stand gekomen) van toepassing. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website: www.trainmore.nl

Artikel 15: Conformering overeenkomst

Ieder lid verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de door TrainMore opgestelde algemene voorwaarden en in de club gestelde huisregels na te leven. TrainMore is te allen tijde gerechtigd om een ieder die zich niet houdt aan de voorwaarden/regels de toegang voor een door TrainMore te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde contributie ontstaat.

Artikel 16: Overige bepalingen

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaande algemene voorwaarden niet voorzien, worden uitsluitend door de directie van TrainMore beoordeeld. Alle geschillen die tussen TrainMore en leden ontstaan zullen worden beslecht door de ‘Geschillencommissie Fitness’ of de bevoegde rechter te Amsterdam. Conform de algemene leveringsvoorwaarden FitVak. Op het lidmaatschap is Nederlands recht van toepassing.

Health Drinks: inschrijfmaand is gratis.
Tijdens de inschrijfmaand moet het lid voor de 20e van de maand de Health Drinks up zelf opzeggen via www.trainmore.nl/klantenservice. Na de 20e wordt het standaard gekoppeld aan het lidmaatschap. Gedurende de 1e maand kan men nog wel het lidmaatschap opzeggen, echter wordt er dan wel 1 maand afgeschreven. De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van TrainMore gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Groepslessen: inschrijfmaand is gratis.
Tijdens de inschrijfmaand moet het lid voor de 20e van de maand de Groepslessen UP zelf opzeggen via www.trainmore.nl/klantenservice. Na de 20ste wordt het standaard gekoppeld aan het lidmaatschap met een looptijd van telkens drie maanden.